خوش آمدید!

تست محصول

 انجام تستهاي كنترل كيفي در حين توليد و پس از آن ما را به داشتن يك محصول با كيفيت و ارتقاء روز افزون آن رهنمون مي‏سازد. نبودن يا متغير بودن كيفيت هر يك از تستهاي زير تاثير مستقيم بر كيفيت محصول خواهد داشت. انجام تست و رسيدن به كيفيت قابل قبول توسط تستهاي ذيل تا حد بسيار زيادي شما را از صدمات مالي و اعتباري ايجاد شده پس از توليد مصون خواهد داشت. 

1. تست تورك درب بطري
2. تست حجم گاز
CO2
3. تست سقوط از ارتفاع
4. تست پايداري دمایی
5. تست مقاومت محصول
Top-load

1.
تست تورك درب بطري :
بي شك بزرگترين مشكل بطري‏هاي محصول خروج گاز از در بطري و نفوذ اكسيژن به داخل است كه به سرعت كيفيت محصول را زير سوال مي‏برد. بهترين روش براي جلوگيري از اين مشكل بستن درب با گشتاوري است كه شركت سازنده درب توصيه مي‏كند با توجه به اينكه اكثر دربندها به صورت چند هد و كاملا مكانيزه هستند يكنواختي درجه محكمي آنها نيز بسيار مهم است. اين تست آنقدر مهم است كه مي‏توان جزء تستهاي ساعتي كنترل كيفيت تعريف كرد. ذكر اين مطلب كه تغيير سرعت و دما در تغيير درجه محكمي دربها تاثير دارد شايد بازگوي اين مطلب باشد كه كنترل مداوم آن در فواصل زماني كوتاه تا چه اندازه‏اي مي‏تواند مهم و مفيد باشد. لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد این آزمایش (نحوه انجام آزمایش و مراحل آن ، استانداردهای لازم  ، دستگاهها و ملزومات مورد نیاز ) با واحد فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.

2.
تست حجم گاز CO2 :
ميزان گاز
CO2 حل شده در محصول شامل يك بيشينه و كمينه مي‏باشد كه خروج از اين بازه مشتري هميشگي شما را از كيفيت پايين محصول شما ناراحت خواهد كرد. اين تست مي‏تواند به دو صورت انجام گيرد:
الف) تست ميزان حل شدگي
CO2 در محصول حين توليد
ب) سرعت از دست رفتن گار
CO2 در محصول در زمان انبارداري

مورد اول كه به تنظيمات دستگاه ميكسر گاز
CO2 و كنترل پذيري آن بستگي دارد ما را از صحت عملكرد دستگاه مطمئن مي‏سازد. كنترل پذيري پايين دستگاه¬هاي ميكسر، وجود اين آزمايش را در طول توليد ضروري كرده است.
در مورد گزينه ب نيز مي‏توان عوامل افت گاز
CO2 در محصول را به شرايطي از قبيل پايين بودن كيفيت خود پريفرم (نامناسب بودن IV مربوط به PET يا صدمه ديدن قسمت Neck مربوط به پريفرم يا بطري)، نا مناسب بودن نوع درب يا مواد به كار رفته در آن، مناسب نبودن ضخامت مناسب ديواره‏هاي بطري و ... باشد كه بايد بطري‏هاي توليدي در يك دوره انبارداري مورد آزمايش قرار گيرد وشيب افت ميزان گاز CO2 را در اين محصولات تست نماييد.
لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد این آزمایش (نحوه انجام آزمایش و مراحل آن ، استانداردهای لازم  ، دستگاهها و ملزومات مورد نیاز ) با واحد فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید. 

3.
تست سقوط از ارتفاع :
بسياري از بطريها در اثر شوك ناشي از سقوط از ارتفاع منفجر مي
‏شوند كه از ديد مشتري بسيار ناپسند مي‏نمايد و مي‏تواند عامل مهم ضايعات در حمل و نقلهايي باشد كه در كشور ما غالباً توسط نيروهاي انساني انجام مي‏پذيرد. لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد این آزمایش (نحوه انجام آزمایش و مراحل آن ، استانداردهای لازم  ، دستگاهها و ملزومات مورد نیاز ) با واحد فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.


4. پايداري دمایی محصول:
وجود اقليم‏هاي مختلف جوي در كشور ما سبب شده است تا توليدكنندگان در مورد شرايط توليد سخت‏گيرانه تر تصميم‏گيري نماييد. مثلاً توليدكننده نوشابه گازدار نبايد از هر درب بطري براي محصول خود در جنوب كشور استفاده نمايد و يا وزن پريفرم در يك محصولي كه به جنوب فرستاده مي‏شود تا محصولي كه در يك شرايط كوهستاني مصرف مي‏گردد مي‏تواند متفاوت باشد. براي اينكه از تغيير شكلهاي بطري به صورت نامتعارف (بيرون زدگي بطري در كف يا قسمت ديواره) و يا وارفتگي بطري و افت حجم ديده شده در بطري كه بسيار از نظر مشتري ناپسند است جلوگيري نمائيم اين تست را انجام مي‏دهيم، در نهايت اين تست شما را به نامناسب بودن
PET مصرفي يا وزن نامتناسب پريفرم و يا توزيع نامناسب مواد در بطري رهنمون مي‏سازد. لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد این آزمایش (نحوه انجام آزمایش و مراحل آن ، استانداردهای لازم  ، دستگاهها و ملزومات مورد نیاز ) با واحد فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.

5.
تست مقاومت محصول Top-load :
مديريت انبار محصول و نوع چيدمان پالتها همچنين نحوه بارگيري محصول براي جابجايي به اين آزمايش بستگي دارد اگر تك‏تك بطري‏ها بتوانند بار استاندارد هر بطري پر سالم را تحمل نمايند هيچگاه پالتها در انبار فرو نخواهند ريخت يا بطريها بر اثر فشار زياد از حالت عمودي خود خارج نخواهد شد. اين قسمت شما را به نحوه توزيع مواد در بطري رهنمون خواهد ساخت و حداكثر بار تحمل شده يك محصول را نشان خواهد داد. اين ميزان تحمل براي يك نوع بطري با شرايط حجم گاز غير يكسان متفاوت است . براي همين مثلاً كولا كه گاز بيشتري دارد آستانه تخريب بالاتري از همان بطري كه با محصول پرتقالي پر شده است و مقدار گاز كمتري دارد، خواهد داشت. بنابراين هرمحصول شرايط انبارداري خاصي خواهد داشت. لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد این آزمایش (نحوه انجام آزمایش و مراحل آن ، استانداردهای لازم  ، دستگاهها و ملزومات مورد نیاز ) با واحد فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.