خوش آمدید!

تست بطری

bottles2

كيفيت بطري توليد شده براي بسته بندي محصول هر كارخانه از مهمترين مسائل كنترل كيفي است كه تاثير مستقيم به كيفيت محصول، زمان ماند‏گاري و ضايعات توليد دارد. داشتن روش‏ هاي استاندارد براي انجام يكسري آزمايشات كه نهايتا به حصول اطمينان از كيفيت بطري توليدي مي گردد، به دستگاه هايي نيازمند است كه اين شركت براي اولين بار در كشور آنها را توليد كرده است. اميد است اين شركت بتواند كمك هر چند كوچكي در زمينه ارتقاي كيفيت محصولات شركت هاي صنايع غذايي داشته باشد. 

تست بطري خالي: 
1. اندازه گيري ارتفاع و حجم بطري 
2. اندازه گيري مقاومت بطري خالي  
Top-load
3. تست سود (
Stress crack)
4. اندازه گيري ضخامت ديواره 
5. اندازه گيري وزن قسمت هاي مختلف بطري 
6. تست فشار بطري 

از انجام هر يك از تست هاي فوق نتيجه ‏اي حاصل مي‏ گردد كه ميتوان عوامل افت كيفيت را شناسايي كرد و قبل از اينكه محصول به خاطر كيفيت پايين از بازار مرجوع گردد، ضايعات را به حداقل رساند. 

1. اندازه گيري ارتفاع و حجم بطري  : 
اگر بطري كه در قالب شكل مي گيرد، بسرعت سرد شود پس از توليد تغيير حجم يا ارتفاع نخواهد داشت. توزيع نامناسب مواد، استفاده از پريفرم با وزن بالاتر يا مشكل در سيستم سرد كننده قالب نيز سبب سرد نشدن خوب بطري مي شود. اين تغيير ارتفاع يا تغيير حجم علاوه بر مشكلاتي كه در زمان 
Filling و Capping ايجاد مي ‏نمايد، در يكنواخت نبودن سطح محصول نهايي كه توسط فيلرهاي Valuemetric پر مي ‏گردد تاثير مستقيم دارد و از مواردي مي‏ باشد كه مشتري در نگاه اول تغيير سطح محصول در يك بسته را متوجه مي شود. لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد این آزمایش (نحوه انجام آزمایش و مراحل آن ، استانداردهای لازم  ، دستگاه ها و ملزومات مورد نیاز ) با واحد فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.

2. اندازه گيري مقاومت بطري خالي( TOP Load:
ضعف بطري در اين آزمايش نشان خواهد داد كه ممكن است وزن پريفرم براي اين بطري كم بوده يا ديواره بطري در جاهايي ضعف شديد داشته است. ضعف بطري در اين آزمايش شما را به ضعف ديواره كه عامل اصلي در خروج گاز 
CO2 است رهنمون مي سازد. لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد این آزمایش (نحوه انجام آزمایش و مراحل آن ، استانداردهای لازم  ، دستگاهها و ملزومات مورد نیاز ) با واحد فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.

3. تست سود (Stress crack) :
يون هيدروكسيد سديم عامل مخربي براي 
PET شناخته مي‏شود كه در دوره طول عمر يك بطري مي‏تواند به آن صدمه برساند، اين آزمايش شما را از ضايعات محصولات در بازار و تركيدن و سوراخ شدن خصوصا ًاز كف بطري آگاه مي‏سازد. يون هيدروكسيد سديم غليظ در اين آزمايش به عنوان كاتاليست تسريع كننده شرايط محيطي عمل خواهد كرد و شما را در مورد فهم انتخاب نامتناسب جنس PET، شرايط توليد بطري و ضخامت نامناسب كف بطري ياري خواهد نمود. لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد این آزمایش (نحوه انجام آزمایش و مراحل آن ، استانداردهای لازم  ، دستگاهها و ملزومات مورد نیاز ) با واحد فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.
 
4. 
اندازه گيري ضخامت ديواره  : 
ضعف بطري در اين آزمايش مي تواند شما را متوجه توليد ناسالم بطري نماييد. تنظيم نبودن دماي پريفرم يا تنظيم نبودن فشار يا زمان پري بلوينگ در بلوملد مي‏تواند اين مشكل را ايجاد كند كه مقاومت 
Top-Load بطري را به شدت كاهش مي‏دهد، ميزان خروج CO2 را به شدت افزايش مي دهد و همچنين در شرايط دمايي و بعد ازگذر زمان بطري را از حالت عادي خودش خارج مي‏سازد و بطري دفرمه مي‏گردد. لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد این آزمایش (نحوه انجام آزمایش و مراحل آن ، استانداردهای لازم  ، دستگاهها و ملزومات مورد نیاز ) با واحد فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.

5. اندازه گيري وزن قسمت هاي مختلف بطري : 
توزيع مناسب و يكنواخت مواد در بطري و لزوم پايداري آن در كيفيت محصول بسيار مهم است. ثابت نماندن شرايط بلوملد و كنترل پذير نبودن پروسه (دما و فشار در حين توليد) از مهمترين دلايل به وجود آمدن غير يكنواختي توزيع مواد مي‏باشد. اين آزمايش مي‏تواند سريعترين و كاراترين آزمايش براي سنجش كيفيت بطري باشد و ميتوان به عنوان يكي از آزمايشات اصلي در حين توليد از آن استفاده كرد. لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد این آزمایش (نحوه انجام آزمایش و مراحل آن ، استانداردهای لازم  ، دستگاهها و ملزومات مورد نیاز ) با واحد فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.

6. تست فشار بطري : 
انجام اين تست مي‏تواند اطمينان قابل قبولي را از نظر سالم بودن فاكتورهاي توليد بطري در اختيار كاربر قرار دهد. تا حدودي مناسب بودن توزيع مواد و يا مناسب بودن جنس 
PET به كار رفته از نتايج انجام اين آزمايش ميتواند باشد. انجام اين آزمايش شما را از خطر ضايعات تركيدن حين توليد و يا انبار آگاه مي‏سازد. لطفا در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد این آزمایش (نحوه انجام آزمایش و مراحل آن ، استانداردهای لازم  ، دستگاهها و ملزومات مورد نیاز ) با واحد فنی این شرکت تماس حاصل فرمایید.