خوش آمدید!

پشتیبانی فنی موارد زير را شامل مي گردد :

  • ارائه خدمات و اطلاعات فني به مشتريان در ارتباط با مصرف بهينه و مناسب محصولات.
  • بررسي شکايات و ادعاهاي فني مشتريان.
  • دريافت بازخورد کيفي از مشتريان و پيگيري انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه مرتبط.
  • راهنمائي و ارائه راهکار به مشتريان در جهت معرفي محصولات جديد شرکت.
  • ارزيابي و تحليل رضايتمندي مشتريان از کيفيت محصولات دريافتي .
  • ارائه بازخوردهاي فني و کيفي به واحدهاي ذيربط در خصوص انجام اقدامات پيشگيرانه و اصلاحي و دستيابي به سطح کيفي مورد انتظار مشتريان.
  • تعمیر محصولات معیوب ارسال شده به شرکت.