خوش آمدید!

مشاوره  به مشتريان اساساً با اهداف زير برنامه ريزي و اجرا مي گردد:

    • بررسي در خواست­ هاي مشتريان و ارزيابي و شناخت نيازها و انتظارات واقعي آنان.
    • ارائه اطلاعات فني در مورد کاربرد محصولات/راه اندازی و بهینه سازی خطوط تولید.
    • ارائه اطلاعات فني به مشتريان در مورد محدوده هاي کيفي و ابعادي محصولات، استانداردها و تلرانس هاي کيفي، ابعادي و شکلي.
    • ارائه اطلاعات فني به مشتريان به منظور استفاده بهتر از محصول و يا تغيير در پارامترهاي سفارش.
    • کنترل مشخصه هاي سفارش و نهايي نمودن پارامترهاي سفارش.

در قالب اين مشاوره ها ، اطلاعات مرتبط با زمينه فعاليت مشتريان ، نيازمندي ها ، انتظارات و حساسيت هاي کيفي مشتريان جمع آوري و در تکميل بانک اطلاعات فني مشتريان استفاده مي­ گردد.