خوش آمدید!

Filler Management System

با استفاده از سيستم جديد فيلر منيجمنت (FMS-B ) نه تنها ميتوانيم بطريهاي كم و زياد پر شده يا بدون درب را از خط خارج نمائيم، بلكه از شيرهاي پركن و درب بندها نيز نمونه گيري كنيم. بعلاوه آمار توليد و ضايعات هر شير يا هر درب بند به ما در نگهداري و تعميرات، بهينه سازي، كنترل كيفي و اجراي HACCP كمك شاياني خواهد كرد.

كنترلر (FMS-C ) براي عملكرد شمارش، ذخيره، نتيجه گيري و گزارش گيري از همه اطلاعات توليد استفاده ميشود. يك صفحه لمسي امكان استفاده راحت از دستگاه و كار با منوها را فراهم ميكند و صفحه نمايش رنگي آن امكان مشاهده و تنظيم پارامترها را فراهم ميكند. با كليدهاي F1  تا F4 كاربر ميتواند براحتي صفحات مختلف را انتخاب نمايد.
سطوح مختلف دسترسي به اطلاعات از تغييرات غير مجاز در پارامترها جلوگيري ميكند و مانع دسترسي افراد مختلف به سيستم ميگردد.

1) آناليز و تجزيه تحليل عددي براي تعميرات پيشگيرانه براي تمام شيرهاي پركن.

2) آناليز و تجزيه تحليل عددي براي تعميرات پيشگيرانه براي تمام درب بندها.

3) آلارمهاي مختلف و متنوع براي خطاي شيرهاي فيلر يا درب بندها.

4) عمليات نمونه گيري از شيرها يا درب بندها براي امكان تنظيمات بدون توقف خط.

5) عمليات بطري تركيده براي خارج كردن تعداد مشخصي از بطريها به صورت درب باز در قبل و بعد از بطري تركيده به علت رفع خورده شيشه در بطريها در هنگام تركيدن يك بطري.

6) خارج كردن تعداد مشخصي بطري بعد از شروع توليد به دليل تغيير محصول و يا بعد زمان مشخص از توقف فيلر در حين كار.

 

متعلقات مربوط به كنترلر (FMS-C ):


كنترلر (FMS-C ) بر روي خطوطي كه سيستم تشخيص سطح و درب را دارا ميباشند، بصورت كمكي نصب ميشود و اگر خطي فاقد تشخيص دهنده هاي خطا باشد، ميتوان كنترل سطح، كنترل درب بطري و سيستم خارج كردن بطري از خط را نيز به آن اضافه كرد.

مشتريان ما:

  • خوشگوار مشهد (كوكا كولا)